CHIA SẺ TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục. 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT EBOOKBKMT (http://ebookbkmt.com/)

NẾU CÓ VẤN ĐỀ GÌ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ QUA EMAIL NGUYENPHIHUNG1009@GMAIL.COM

BEST REGARDS !


 

 BÀI GIẢNG KINH TẾ XÂY DỰNG ( ĐHBK Đà Nẵng )

Go down 
Tác giảThông điệp
gnuh109
Admin
Admin
gnuh109

Tổng số bài gửi : 124
Join date : 26/09/2015
Age : 31
Đến từ : Bố Trạch, Quảng Bình

BÀI GIẢNG KINH TẾ XÂY DỰNG ( ĐHBK Đà Nẵng ) Empty
Bài gửiTiêu đề: BÀI GIẢNG KINH TẾ XÂY DỰNG ( ĐHBK Đà Nẵng )   BÀI GIẢNG KINH TẾ XÂY DỰNG ( ĐHBK Đà Nẵng ) EmptyFri Oct 09, 2015 6:55 pm


DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.1.  KHÁI NIỆM VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.1.1.  Khái niệm về dự án và quản lý dự án
1.1.2.  Khái niệm về dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1.2.  GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN
QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.2.1.  Luật xây dựng
1.2.2.  Nghị  định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý
đầu tư xây dựng công trình và nghị  định 83/2009/NĐ-CP về sửa  đổi bổ sung một
số điều nghị định số 12/2009/NĐ-CP.
1.2.3.  Một số văn bản pháp luật khác ( luật Đấu thầu, nghị định 112/2009/NĐ-CP,
thông tư 03/2009/TT-BXD, thông tư 05/2007/TT-BXD…)
1.3.  PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.3.1.  Theo quy mô và tính chất
1.3.2.  Theo nguồn vốn đầu tư
1.4.  CÁC GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ CHO MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH
1.4.1.  Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
1.4.2.  Giai đoạn thực hiện đầu tư
1.4.3.  Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng
1.5.  LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.5.1.  Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi)
1.5.2.  Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi)
1.6.  NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.7.  NỘI DUNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.8.  CÁC HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.8.1.  Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
1.8.2.  Hình thức chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án
CHƯƠNG 2
KINH TẾ ĐẦU TƯ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
2.1.  NHỮNG KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU
2.1.1.  Đầu tư
2.1.2.  Kinh tế đầu tư
2.1.3.  Quản lý đầu tư
2.1.4.  Phân loại đầu tư
2.1.5.  Quá trình đầu tư
2.1.6.  Những đối tượng tham gia thực hiện đầu tư
2.2.  CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
2.2.1.  Khái niệm, tiêu chuẩn của hiệu quả kinh tế đầu tư
2.2.2.  Các quan điểm đánh giá hiệu quả đầu tư
2.2.3.  Giá trị tiền tệ theo thời gian
2.3.  PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN KỸ  THUẬT VỀ  MẶT KINH
TẾ
2.3.1.   Ph­¬ng ph¸p sö dông mét vµi chØ tiªu tµi chÝnh, kinh tÕ tæng hîp kÕt hîp
víi chØ tiªu bæ sung
2.3.2.  Ph­¬ng ph¸p dïng chØ tiªu tæng hîp kh«ng ®¬n vÞ ®o ®Ó xÕp h¹ng ph­¬ng ¸n
2.3.3.  Ph­¬ng ph¸p gi¸ trÞ - gi¸ trÞ sö dông
2.3.4.  Ph­¬ng ph¸p to¸n quy ho¹ch tèi ­u
2.4.  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỀ MẶT TÀI CHÍNH
2.4.1.  Phân loại các phương án đánh giá dự án đầu tư
2.4.2.  Một số quy định chung khi đánh giá dự án đầu tư
2.4.3.  Phương pháp đánh giá dự án đầu tư về mặt tài chính
2.4.4.  So sánh hai phương án đầu tư
2.5.  ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỀ MẶT KINH TẾ XÃ HỘI
2.6.  ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHO MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
2.6.1.   X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ khi tÝnh ®Õn thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh
2.6.2.   §¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ trong tr­êng hîp c¶i t¹o c«ng tr×nh s¶n xuÊt
2.6.3.   §Æc ®iÓm cña viÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm tèi ­u thay thÕ tµi s¶n cè ®Þnh
2.6.4.   Mét sè ®Æc ®iÓm cña viÖc ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ cho c¸c c«ng tr×nh phi s¶n xuÊt
vµ phôc vô c«ng céng
2.6.5.   §¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ cho ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng
CHƯƠNG 3: ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY DỰNG
3.1.  ĐẶC ĐIỂM CỦA VIỆC ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY DỰNG
3.2.  HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ TRONG XÂY DỰNG
3.2.1.  Định mức dự toán trong xây dựng
3.2.2.  Đơn giá dự toán trong xây dựng
3.3.  GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
3.3.1.  Khái niệm
3.3.2.  Các loại giá áp dụng trong xây dựng
3.4.  PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ  CHỈ  TIÊU CỦA GIÁ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH
3.4.1.  Tổng mức đầu tư
3.4.2.  Tổng dự toán công trình
3.4.3.  Dự toán xây dựng công trình
3.4.4.  Mét sè ®Æc ®iÓm cña gi¸ trÞ x©y l¾p ®èi víi c¸c c«ng  tr×nh cã vèn ®Çu t­
trùc tiÕp tõ n­íc ngoµi
3.5.  QUẢN LÝ GIÁ XÂY DỰNG
3.5.1.  Về định mức dự toán
3.5.2.  Về đơn giá xây dựng
3.5.3.  Về tổng dự toán công trình
3.5.4.  Về điều chỉnh giá xây dựng công trình
CHƯƠNG 4: ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG
CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG XÂY DỰNG
4.1.   VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐẤU THẦU
4.2.  VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
4.3.  CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG XÂY DỰNG
4.3.1.  Chỉ định thầu
4.3.2.  Đấu thầu lựa chọn đối tác để thực hiện dự án
4.4.  PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG
4.4.1.  Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ
4.4.2.  Phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ
4.4.3.  Phương thức đấu thầu hai giai đoạn
4.5.  TỔ CHỨC ĐẤU THẦU
4.5.1.  Đấu thầu tuyển chọn tư vấn
4.5.2.  Đấu thầu xây lắp
CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG
5.1.  HỢP ĐỒNG KINH TẾ TRONG XÂY DỰNG
5.1.1.  Hợp đồng kinh tế
5.1.2.  Hợp đồng xây dựng
5.1.3.  Chủ thể hợp kinh tế
5.2.  NHỮNG VẤN ĐỀ  CHUNG VỀ  HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY
DỰNG
5.2.1.  Khái niệm về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
5.2.2.  Đặc điểm hợp đồng xây dựng
5.2.3.  Khung pháp lý của hợp đồng xây dựng
5.3.  CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
5.4.  NGUYÊN TẮC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
5.5.  NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
5.5.1.  Văn bản hợp đồng xây dựng
5.5.2.  Tài liệu kèm theo hợp đồng
5.5.3.  Mối quan hệ giữa các phần trong hồ sơ hợp đồng xây dựng
5.6.  XÁC ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
5.6.1.  Cơ sở xác định giá hợp đồng xây dựng
5.6.2.  Hình thức giá hợp đồng xây dựng
5.6.3.  Phương thức xác định giá các loại hợp đồng xây dựng
5.6.4.  Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
5.7.  TẠM ỨNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
5.7.1.  Tạm ứng vốn đầu tư cho khối lượng xây dựng công trình
5.7.2.  Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình
5.7.3.  Quyết toán hợp đồng
5.8.  ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG KINH TẾ TRONG XÂY DỰNG
5.9.  THƯỞNG HỢP ĐỒNG, PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH TẾ TRONG XÂY DỰNG
5.9.1.  Thưởng hợp đồng
5.9.2.  Phạt vi phạm hợp đồng
5.9.3.  Giái quyết tranh chấp hợp đồng
5.10.  QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DƯNG
5.10.1.  Quản lý chất lượng
5.10.2.  Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng
5.10.3.  Quản lý giá hợp đồng và thay đổi, điều chỉnh hợp đồng
5.10.4.  Quản lý an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ
5.10.5.  Quản lý thay đổi và điều chỉnh hợp đồng
5.10.6.  Quản lý các nội dung khác của hợp đồng

LINK DOWNLOAD
[You must be registered and logged in to see this link.]

_________________
Thành công bao giờ cũng cần sự nỗ lực !
Nguyễn Phi Hùng - VCM Maintenance Engineer
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
PASS DOWNLOAD : ebookbkmt
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THẤY LINK DOWNLOAD - HOẶC TRUY CẬP [You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
https://ebookbkmt.forumvi.com
 
BÀI GIẢNG KINH TẾ XÂY DỰNG ( ĐHBK Đà Nẵng )
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cá Hổ - Piranha 2010 DVDrip 'kinh hết cả dị...'

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CHIA SẺ TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ :: GÓC HỌC TẬP :: GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG :: ĐẠI CƯƠNG-
Chuyển đến